1. Nasze podejście do ochrony prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników serwisów korzystających z domeny pern.pl ma dla PERN S.A. bardzo duże znaczenie. PERN S.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszej ochrony danych osobowych Użytkowników administrowanych przez siebie serwisów internetowych.

 1. Administrator danych osobowych

W świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, adres: ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069559, NIP: 7740003097, REGON: 000044641, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 235 977 500,00 zł, tel. +48-24-266-23-00.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z powołanym przez PERN S.A. Inspektorem Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Adres: ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, adres e-mail: .

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

PERN S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego w celu prowadzenia serwisu, zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Ponadto, dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zapewnienia dostępu do informacji zamieszczonych za pośrednictwem platformy zakupowej, kontaktu z Centralnym Działem Obsługi Kierowców oraz w pozostałych celach, które wynikają z funkcjonalności strony internetowej. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Więcej informacji nt. celów przetwarzania jest dostępne w zakładce Klauzula informacyjna.

 1. Komu ujawniamy Twoje dane

Dane osobowe Użytkowników będą ujawnione wyłącznie uprawnionym pracownikom PERN S.A., a także usługodawcom przetwarzającym dane powierzone im przez PERN S.A. w zakresie koniecznym do prawidłowego świadczenia usług na rzecz PERN S.A. Dane mogą być ujawnione także organom lub osobom trzecim, za uprzednim powołaniem odpowiedniej podstawy żądania takiego ujawnienia.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

PERN S.A. będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny w związku z korzystaniem z Serwisu oraz do realizacji celów wskazanych powyżej. Więcej o czasie przetwarzania danych można znaleźć w Klauzuli Informacyjnej oraz w Polityce plików cookies.

 1. Cookies

Internetowy serwis informacyjny PERN S.A. korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce plików cookies.

 1. Dane eksploatacyjne

PERN S.A. informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. PERN S.A. informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem a także inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

PERN S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

 1. Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z PERN S.A. za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem . Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego przy zbieraniu danych. Więcej informacji nt. celów przetwarzania jest dostępne w zakładce Klauzula informacyjna. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

PERN S.A. informuje, że dane osobowe Użytkowników Serwisu korzystającego z domeny pern.pl nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bazy PERN